Matt Keough's Blog Haiku,Poems A sadly truthful haiku