Matt Keough's Blog Haiku,Poems,Sports Salazar the stopper haiku

Salazar the stopper haiku