Matt Keough's Blog Haiku,Humor,Poems An elephant haiku