Matt Keough's Blog Haiku,Poems,Work A haiku for Mondays